Plníme přání těm, kteří si je sami splnit nemohou We fulfil wishes to those who cannot do it themselves

O projektu About the project

Naše poslání

Posláním spolku Sanitka přání Česká republika, z.s. je poskytnout imobilnímu pacientovi v terminálním stadiu nemoci možnost rozloučit se s lidmi nebo místem, které se pro něho stalo díky nemoci nedostupné; aby pacient nemusel zemřít, aniž by nebylo splněno jeho poslední přání. Tím, že připravíme vysněný zážitek, můžeme být v posledních dnech jeho života trochou světla jak pro samotného pacienta, tak i pro jeho okolí.

Protože jen jedno přání může být poslední - a my ho rádi splníme každému pacientovi, pomůžeme každému pacientovi pouze jednou! To je to, čeho chceme dosáhnout. Zlepšení kvality života v tomto nelehkém období a alespoň na chvíli odsunout těžké okamžiky v závěru života.

Our mission

The mission of Sanitka přání Česká republika, z.s. is to give an immobile patient in the terminal stage of the disease the opportunity to say goodbye to people or a place which has become inaccessible to them as a result of the disease; so that the patient does not have to die without his last wish being fulfilled. By preparing a dream experience, we can bring a light in the last days of their life, both for the patient himself and for those around him.
Because only one wish can be the last - and we are happy to fulfil it for each patient, we will help each patient only once! That is what we want to achieve. Improving the quality of life in this difficult period and at least for a while forget and postpone difficult moments at the end of their life.
Sanitka přání Česká republika, z.s. does not currently have the required vehicle / ambulance. An ambulance developed by Dutch colleagues seems ideal: this ambulance is designed so that the client can look out of the ambulance directly from the stretcher through windows and thus watch the landscape while he or she travels. The stretcher is electric and with a special mattress, so the client is transported very comfortably. We are currently working to raise sufficient funds to purchase this special ambulance.

Přání Wishes

Pokud máte zájem o splnění přání, vyplňte prosím vstupní formulář. If you have a wish for a patient, please complete the intake form.

Spolupracujeme Cooperation

Informace o spolupráci se připravují. Information about cooperation are being prepared.

Náš příběh Our story

Název Sanitka přání vychází z myšlenky splnit poslední přání osobám na sklonku života, a to za pomoci dobrovolníků a vlastní sanitky.
Stichting Ambulance Wens byla založena v Holandsku v roce 2007 jako doplněk péče o imobilní pacienty v terminálním stádiu nemoci. Zakladatelem byl řidič sanitky Kees Veldboer. Stále existuje mnoho pacientů, kteří zemřou, aniž by se skutečně „rozloučili“. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je imobilita pacienta a stávající systém není připraven pacientovo přání splnit. Proto byla založena nadace na pomoc lidem, kteří jsou závislí na sanitní dopravě.
Impulsem k založení nadace byla událost, která se stala zakladateli nadace - Kees Veldboer splnil poslední přání bývalého námořníka, pana Stefanuta, během převozu sanitkou v Rotterdamu. Tento pán tak strašně chtěl ještě jednou plout na lodi, že Kees „podlehl“ jeho prosbám a plavbu pacientovi umožnil.
Další možnosti toho, co bychom mohli pro lidi s život ohrožujícím onemocněním a zbytkem života udělat, jsou například návštěva ZOO, návštěva milovaného člověka, který již není mobilní, návštěva určitého místa, na které má pacient zvláštní vzpomínky atd. Jsou to jednoduché věci s velkým významem.
Je možné realizovat i náročnější přání, jako jsou například výlet lodí, návštěvu koncertu, sportovního utkání, divadla, atd. To vše pod vedením odborného personálu a sanitky s pohodlnými nosítky.
Služba je pro klienta ZDARMA. Provoz je financován díky dárcům, ať už se jedná o soukromé osoby, firmy, větší společnosti či státní správu ve formě dotací.

The name Sanitka přání (translated to Ambulance of wishes) is based on the idea of fulfilling the last wishes of people at the end of their lives - immobile patients in the terminal stage of their disease, with the help of volunteers and their own ambulance.
Stichting Ambulance Wens was founded in the Netherlands in 2007 as a supplement to the care of immobile patients in the terminal stage of their disease. The founder was ambulance driver Kees Veldboer. There are still many patients who die without actually "saying goodbye". One of the reasons for this is the patient's immobility and the current system is not ready to fulfil the patient's wishes. That is why a foundation was set up to help people who are dependent on ambulance transport.
The initial reason for forming the foundation was the event that happened to the founder of the foundation - Kees Veldboer fulfilled the last wish of the former sailor, Mr. Stefanut, during the ambulance transport in Rotterdam. This gentleman wanted so much to sail the ship once again that Kees "succumbed" to his wish and brought him not just to the harbour but gave him the final opportunity to sail again, much to his delight.
Other options we could do for people with life-threatening illnesses and terminally ill patients are, for example, a visit to a zoo, a visit to see a loved one who is no longer mobile, a visit to a place where the patient has special memories, etc. These are simple things of great importance.
It is possible to organise even more demanding wishes, such as a boat trip, a concert visit, a sports match, a theatre visit, etc. All under the guidance of professional staff and an ambulance with a comfortable facility.
The service is FREE for the client. The event is financed thanks to donors, whether they are private persons, companies, larger companies or the state authorities in the form of subsidies.

Náš tým Our team

Realizační tým Implementation team

Libor Poslušný
Libor Poslušný

Spoluzakladatel organizace Czech SAR Team (pátrání po pohřešovaných osobách)
Cofounder of Czech SAR Team organization

Díky Sanitce přání si plním vlastní přání – pomáhat druhým. Thanks to Sanitka přání I can fulfill my own wish - to help others

Igor Kytka
Igor Kytka

Psycholog, designer služeb v oblasti sociální péče
Psychologist, designer of social care services

Sanitka přání je pro mě střípkem lidskosti a respekt k životu. For me Sanitka přání is a glimpse of humanity and respect for life.

Daniel Karták
Daniel Karták

Spoluzakladatel organizace Czech SAR Team (pátrání po pohřešovaných osobách)
Cofounder of Czech SAR Team organization

Sám jsem se musel vypořádat se závažnou nemocí, tak vím, jak je důležité pomáhat těm, co to potřebují. I alone had to cope with serious disease, therefore I know how important it is to help those in need.

Širší tým Wider team

Hanka Boušková DiS.

klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny RES1 a RES2 VFN Praha
Clinic of anaesthesiology, resuscitation and intensive care RES1 and RES2 VFN Prague

Velice ráda jsem se stala součástí projektu který v České republice schází a jako zdravotník ho velice kvituji. I am glad to be part of project that was missing in Czechia and as a paramedic I am rooting for it.

Bc. Michal Švirik

staniční sestra na JIMP FN – Bohunice
Stationary nurse JIMP FN - Bohunice

Z praxe v paliativní péčí vím, že to je nesmírně důležitý krok k tomu, pozvednout péči o těžce nemocné a umírající na další a vyšší úroveň. From my practice in palliative care I know it is important to raise the care for heavily sick

Marie Losová DiS.

zdravotnický záchranář ZZS kraje Vysočina
Paramedic - ZZS Vysočina

Terminální stádium nemoci je pořád život, a proto se mi tato myšlenka, pomoci ke splnění posledního přání, líbí. Žít je třeba až do konce. Terminal state of a disease is still part of life, that is why I like the idea of helping to fulfil the last wish. Life should be lived until the very end.