Informace o zpracování
osobních údajů klientů

 

Kdo jsme a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jsme Sanitka přání a našim cílem je plnit přání klientům v terminálním stádiu onemocnění, kteří jsou odkázaní na lůžko, i těm, kteří mají z jiného důvodu velmi omezenou pohyblivost a nemají možnost si v rámci svých možností přání splnit. Při plnění těchto přání zpracováváme Vaše osobní údaje a z toho důvodu si Vás dovolujeme informovat o podrobnostech jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme s maximální péči a v souladu s účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Správce: Sanitka přání z.s.
IČO: 143 18 482
Sídlo: Buchovcova 1668/4, 130 00 Praha
Webové stránky: www.sanitkaprani.cz
Kontaktní e-mail: info@sanitkaprani.cz 
(dále jen „my“)
 

1. Jaké jsou účely a právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracování osobních údajů na základě smlouvy
Do této kategorie patří zpracování Vašich osobních údajů, které souvisí s poskytováním našich služeb (uzavření a plnění smlouvy). Jedná se především o zpracování Vašich osobních údajů během jednání o uzavření smlouvy o poskytování našich služeb a zpracování při plnění našich povinností při poskytování služeb.
 
Na základě tohoto právního titulu zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné, i osobní údaje dalších dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů Vám nemůžeme poskytnout naše služby, a proto se ke zpracování údajů nevyžaduje Váš souhlas. Pokud byste nám Vaše údaje nesdělili, nemohli bychom s Vámi smlouvu uzavřít a naše služby vůbec poskytnout.
 

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

Účelem zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů je ochrana Vašich a našich práv a zájmů nebo práv a zájmů dalších osob.
 
Proti zpracování na základě oprávněného zájmu jste oprávněni podat námitku, kterou přezkoumáme a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky právních předpisů. Bližší informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním naleznete níže v tomto dokumentu.
 

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

V některých případech může být pro zpracování osobních údajů nezbytný Váš souhlas. Jedná se zejména o zpracování Vašich osobních údajů za účelem pořízení a následného použití fotografických nebo jiných záznamů.
 
Souhlas pro takové zpracování máte právo kdykoliv odvolat. Udělení Vašeho souhlasu je dobrovolné.
 

2. Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb – splnění Vašeho přání. Mezi kategorie osobních údajů, které zpracováváme patří:
 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště (nebo místo pobytu));
 • kontaktní údaje (zejména telefonní číslo, email);
 • údaje o zdravotním stavu (údaje zvláštní kategorie);
 • údaje týkající se služeb;
 • údaje týkající se naší komunikace;
 • fotografie, videa a jiné obdobné záběry.
 

3. Odkud údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme:
 • od Vás nebo Vašich blízkých osob při uzavírání a plnění smlouvy – zadáním údajů do formuláře na webových stránkách nebo jiným sdělením (telefonicky, osobně, elektronicky, písemně);
 • z vlastní činnosti (například pořizováním fotografií při udělení Vašeho souhlasu).

4. Komu můžeme údaje předat?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i dalšími osobami. Mezi zpracovatele Vašich osobních údajů patří zejména poskytovatelé IT služeb.
 
Vaše osobní údaje mohou být zpracovány pouze zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů. Všichni zpracovatelé jsou vázáni mlčenlivostí a nesmí zneužít údaje k jinému účelu, než je stanoveno v příslušné smlouvě. V případě zájmu Vám na požádání poskytneme podrobnosti o našich zpracovatelích.
 
Dalším osobám můžeme Vaše osobní údaje předávat za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob, potažmo z důvodu plnění právních povinností, například státním orgánům.
 

5. Kdy můžeme údaje předat do zahraničí?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a EHP (zejména poskytovatelům IT služeb nebo jiným výše uvedeným poskytovatelům). Mimo EU a EHP nejsou Vaše osobní údaje poskytovány. 
 

6. Jak s údaji pracujeme?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwarů. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 

7. Jak dlouho máme údaje u sebe?

Délka zpracování Vašich osobních údajů je závislá na různých faktorech v závislosti na situaci, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu trvání našeho smluvního vztahu. Po ukončení smluvního vztahu zpracováváme některé osobní údaje z důvodu ochrany našich nebo Vašich práv a zájmů nebo práv a zájmů třetích osob. Tato doba je dána objektivními promlčecími lhůtami stanovenými zákonem. Po delší dobu můžeme údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že jste nám k tomu poskytli souhlas, nebo je-li toto zpracování nezbytné pro plnění našich zákonných povinností.
 

8. Jaká jsou Vaše práva?

Právo na informace – Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování osobních údajů. Na žádost Vám sdělíme, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), Vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad.
Právo na přístup – Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o Vás zpracovávány.
Právo na opravu – Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.
Právo na výmaz („být zapomenut“) – Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy, pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).
Přenositelnost údajů – Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.
Právo vznést námitku – Platí pro případy zpracování z důvodu oprávněného zájmu. Máte právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů.
Právo na odvolání souhlasu – V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete souhlas kdykoliv odvolat, a to dopisem adresovaným na sídlo správce nebo e-mailem na adresu info@sanitkaprani.cz.
Právo na omezení zpracování – Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud
 • popíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří;
 • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy;
 • zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
Právo obrátit se na dohled a soud – Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů) nebo soud.
 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Svá práva můžete uplatnit kdykoliv písemnou žádostí, kterou zašlete na sídlo správce uvedené v hlavičce tohoto dokumentu nebo e-mailem na adresu info@sanitkaprani.cz. Taktéž rádi odpovíme na jakékoliv Vaše otázky.
 
Tento dokument je účinný od 1. června 2024 a může být pravidelně aktualizován. Platné znění dokumentu naleznete vždy na stránkách správce.